top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DOROSŁYCH

 

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut).

2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie. Zajęcia odbywają się w systemie 2 x w tygodniu po 90 min (90 min dziennie)

3. Materiały dydaktyczne

3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów. Współpracujemy na stałe z wydawnictwem Macmillan

3.2. Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać
we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze  zniżką.

3.3. Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały rok z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis( dotyczy osób, które uczęszczają na zajęcia od początku roku).

3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.

4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć

4.1. Nieobecność ucznia

·W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy.

·W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

  1. Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomoc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie  spotkania z lektorem.

4.2. W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, lekcje będą odrabiane
w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)

5.1. W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.2. Rodzic, który nie chce aby jego dziecko brało udział w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.

 

 

6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty

6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowa to 34 zł / 45 min

 

6.2. Zniżki:

           Rabaty obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności  –

           do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!

           Zniżka semestralna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

·Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo)

·Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

·Zniżka semestralna -  5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50% (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku)

·Zniżka roczna  - 5% rabatu dla osób opłacających cały rok z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis ( dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku)

·Zniżka na dowód – Zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

·Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)

 

6.3. Kaucja - opłata o równowartości trzech dni  zajęć.

·Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

·Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona  wykorzystana podczas ostatnich trzech zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie trzy zajęcia licząc od momentu  rezygnacji.

·Kaucja ma na celu zabezpieczenie  zarówno interesu firmy SUKCES jak i jej klientów w sytuacjach kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

·Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

6.4. Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w miesiącu październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

6.5. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

6.6. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe.

 

7. Rezygnacja

7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez  rodzica lub opiekuna.

7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

7.3. Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

8. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail klient  zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

 

Podpisując regulamin akceptuję regulamin zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania oraz archiwizacji. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Dzikiej 37.  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

bottom of page