REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DOROSŁYCH

 

1. Firma „SUKCES – Szkolenia Językowe” oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne (45 minut x 2).

2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

3. Materiały dydaktyczne.

3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów. Współpracujemy na stałe z wydawnictwem Macmillan Education.

3.2. Studenci zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać we własnym zakresie lub w siedzibie firmy z 20% zniżką.

3.3. Dla osób, które uiszczą opłatę za cały semestr z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis.

3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.

4. Nieobecności.

4.1. Nieobecność uczestnika na zajęciach.

4.2. W przypadku absencji uczestnika firma nie zwraca pieniędzy.

4.3. W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

4.4. Firma Sukces zobowiązuje się to przekazania uczestnikowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają na celu pomóc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale. Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są to krótkie spotkania z lektorem.  

5   Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)

5.1 W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.2 Klient, który nie chce brać udziału w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.

6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty.

6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowa to 31 zł / 45 min.

Dla osób, które do 05.07.2021r. zgłosiły chęć kontynuowania nauki, gwarancja ceny z roku szkolnego 2020/2021.

6.2. Zniżki.

  • Zniżka rodzinna – 10% rabatu dla członków rodziny

  • Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

  • Zniżka semestralna – 5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku semestru tj. od września i wniosły opłatę w ciągu 15 dni od rozpoczęcia zajęć).

  • Zniżka za dowód – Zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich).

6.3. Kaucja – opłata o równowartości 3 zajęć (3 x 90 min).

  • Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

  • Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona wykorzystana podczas ostatnich trzech zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie trzy zajęci licząc od momentu rezygnacji.

  • Kaucja ma na celu zabezpieczenie zarówno interesu firmy SUKCES jak i jej klientów w sytuacjach, kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

  • Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

6.4. Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

6.5. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia. Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

6.6. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs przekraczające umówiony termin o 14 dni, powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES – Szkolenia Językowe.

7. Rezygnacja.

7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, (sekretariat czynny jest od pon. do pt. 10-18).

7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

7.3. Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

8. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem, że uczeń pozytywnie zaliczy TEST końcowy.

9. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail uczestnik zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

 

Podpisując regulamin akceptuję regulamin zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania oraz archiwizacji. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Dzikiej 37.  Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.