top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DOROSŁYCH

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne (90 minut).
2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie. Zajęcia odbywają się w systemie 2 x w tygodniu po 90 min (90 min dziennie)
3. Materiały dydaktyczne
3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów. Współpracujemy na stałe z wydawnictwem Macmillan
3.2. Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać 
we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze  zniżką.
3.3. Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały rok z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis, a dla osób, które uiszczą opłatę półroczną podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50%( dotyczy osób, które uczęszczają na zajęcia od początku roku). 
3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.
4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć
4.1. Nieobecność ucznia
-W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy. 
-W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania lub podobnym. 
-Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomoc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie  spotkania z lektorem.
4.2. W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, lekcje będą odrabiane 
w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.
5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)
5.1. W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
5.2. Rodzic, który nie chce aby jego dziecko brało udział w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.
6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty
6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 5-8 osobowa to 39 zł / 45 min 
6.2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, firma  ma prawo ją rozwiązać  lub połączyć  z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy Firma Sukces– Szkolenia Językowe Sp. z o. o. zwraca pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

6.3. Zniżki:
Rabaty obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności  – 
do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!
Zniżka półroczna i roczna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

-Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo)
-Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole 
-Zniżka półroczna -  5% rabatu dla osób opłacających pół roku z góry + podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50% (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku szkolnego)
-Zniżka roczna  - 5% rabatu dla osób opłacających cały rok z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis ( dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku szkolnego)
-Zniżka na dowód – Zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach 
-Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)
6.4. Płatność miesięczna odbywa się w 9 lub 10 równych ratach (w zależności od tego czy zajęcia rozpoczynają się we wrześniu czy w październiku) na podstawie wcześniej ustalonej liczby zajęć dydaktycznych.  
6.5. Pierwszą opłatę należy uiścić w ciągu trzech dni, począwszy od pierwszych odbytych zajęć. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.  Płatność półroczna i roczna powinna być dokonana do 7 dni od momentu rozpoczęcia nauki. 
6.6. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe Sp. z o. o.
7. Rezygnacja
7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez  rodzica lub opiekuna. 
7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.   
7.3. Obowiązuje 14-dniowy okres wypowiedzenia.
7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty miesięcznej, skutkuje koniecznością opłacenia odbytych zajęć w danym miesiącu + zajęć przypadających w 14-dniowym okresie wypowiedzenia oraz opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł. 
- W przypadku nadpłaty, po rozliczeniu płatności Firma Sukces dokonuje zwrotu na konto bankowe klienta. 

 - W przypadku niedopłaty, po wysłaniu ponownego rozliczenia płatności na adres mailowy klienta, płatność należy uiścić w terminie 3 dni. 
7.5. Rezygnacja w przypadku opłaty półrocznej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki. 
7.6. Rezygnacja w przypadku opłaty rocznej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki. 
8. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail klient  zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

bottom of page