REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA MŁODZIEŻY

 

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej.

2.  Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

3. Materiały dydaktyczne.

3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów.

3.2. Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać

we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze zniżką.

3.3. Dla osób, które uiszczą opłatę za cały semestr z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis.

3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe udostępnia we własnym zakresie.

4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć.

4.1. Nieobecność ucznia.

 • W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy.

 • W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

 • Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają na celu pomóc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale. Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są to krótkie spotkania z lektorem.

 • Dla dzieci, które potrzebują pomocy w przyswojeniu materiału z lekcji lub chcą dobrze przygotować się do klasówki, firma SUKCES organizuje także bezpłatne ogólnodostępne dyżury lektorów.

4.2. Nieobecność całej grupy.

 • W przypadku planowanej nieobecności CAŁEJ GRUPY spowodowanej przez niespodziewane okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie planowania harmonogramu zajęć w danym miesiącu, (np. wycieczka całej klasy do kina lub muzeum), grupa zobowiązana jest powiadomić o tym do godziny 17.30 poprzedniego dnia roboczego. Fakt ten zobowiązany jest zgłosić rodzic dziecka w sekretariacie szkoły SUKCES osobiście lub telefonicznie.

 • W przypadku takiego powiadomienia firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do ustalenia terminu odrobienia tychże zajęć

 • Jeśli szkoła SUKCES – Szkolenia Językowe nie zostanie powiadomiona o nieobecności grupy, zajęcia nie zostaną odrobione ani nie zostanie zwrócony za nie koszt.

4.3. W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, lekcje będą odrabiane w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.

5   Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)

5.1       W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.2       Rodzic, który nie chce aby jego dziecko brało udział w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.

6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty.

Przy obliczaniu i wpłacaniu wynagrodzenia obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe.

6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowej to 41 zł / 60 min.

Dla osób, które do 05.07.2021r. zgłosiły chęć kontynuowania nauki, gwarancja ceny z roku szkolnego 2020/2021.

6.2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, firma ma prawo ją rozwiązać lub połączyć z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy Firma Sukces– Szkolenia Językowe zwraca pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

6.3. Zniżki:

Zniżki obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności - do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!

 • Zniżka semestralna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

 • Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo).

 • Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole.

 • Zniżka semestralna - 5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku semestru tj. od września i wniosły opłatę w ciągu 15 dni od rozpoczęcia zajęć).

 • Zniżka za dowód – zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach.

 • Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich).

6.4. Kaucja - opłata o równowartości trzech zajęć.

 • Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

 •  Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona wykorzystana podczas ostatnich trzech zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie trzy zajęcia licząc od momentu rezygnacji.

 •  Kaucja ma na celu zabezpieczenie zarówno interesu firmy SUKCES, jak i jej klientów w sytuacjach, kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

 • Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

6.5. Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

6.6. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.  Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

6.7. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs przekraczające umówiony termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe.

7. Rezygnacja.

7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez rodzica lub opiekuna.

7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

7.3. Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

8. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem, że uczeń pozytywnie zaliczy test końcowy. 

9. SUKCES – Szkolenia Językowe zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

10. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe o tychże zmianach.

 

Podpisując regulamin akceptuję regulamin zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania oraz archiwizacji. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Dzikiej 37. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.