top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I OPIEKUNÓW

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych Państwa jako opiekunów prawnych oraz dzieci korzystających ze świadczonych przez nas usług edukacyjnych jest SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o. o. 05-091 Ząbki,

2) przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące: imion i nazwisk dzieci oraz ich opiekunów, numeru PESEL dziecka, jego adresu zamieszkania oraz kontaktowych numerów telefonów i adresów e-mail do opiekunów. Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczniów związanych z ich aktywnością w naszej szkole (np. zdjęcia pamiątkowe, zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez szkołę). Wszystkie te dane są niezbędne do prawidłowego wywiązania się przez nas z umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

3) Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia. W takiej sytuacji informacje te przekazywane są wyłącznie nauczycielowi lub nauczycielom, którzy mają kontakt z dzieckiem. Dane takie powierzamy jedynie podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp ze względu na zapewnienie dziecku bezpieczeństwa (np. opiekunowie na koloniach, pielęgniarka, osoby lub firmy zajmujące się wyżywieniem dzieci w trakcie wyjazdów- w zakresie alergii czy nietolerancji pokarmowych). Poza tymi sytuacjami dane o stanie zdrowia Państwa podopiecznych pozostają w naszej wyłącznej dyspozycji, jedynie w formie papierowej, zabezpieczone fizycznie przed dostępem osób nieupoważnionych, zaś osoby te (np. nauczyciele) są zobowiązani do zachowania tego typu informacji w ścisłej poufności;

4) dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji umowy o świadczenie usług edukacyjnych, w tym przekazywania Państwu bieżących informacji związanych z postępami dziecka, funkcjonowaniem szkoły oraz procesem nauczania (np. materiałów edukacyjnych, wskazówek, informacji o organizowanych przez szkołę wydarzeniach).

b) w celach statystycznych, w celu rozwoju oferty i poprawy jakości świadczonych przez nas i sieć SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o. o. usług edukacyjnych

c) w celu marketingu usług własnych – w szczególności poprzez informowanie o nowych ofertach oraz usługach oferowanych przez nas.

d) za Państwa odrębną zgodą w celu realizacji marketingu podmiotów trzecich – naszych partnerów i firm sponsorskich.

e) w celu organizacji wydarzeń specjalnych – takich jak pikniki, spotkania integracyjne, wyjazdy, kolonie językowe;

f) w celu organizacji egzaminów certyfikacyjnych.

5) podstawą przetwarzania jest zgoda opiekuna prawnego, wyrażona na piśmie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda ma charakter dobrowolny, jednak jej brak lub wycofanie może uniemożliwić świadczenie przez nas niektórych usług.

6) za Państwa zgodą, przetwarzane przez nas dane zostaną powierzone do przetwarzania jedynie do SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o. o.. Cele przetwarzania przez struktury centralne są tożsame z celami przetwarzania przez nas oraz dodatkowo wiążą się z wykonywaniem przez SUKCES Szkolenia Językowe sp. z o. o. funkcji kontrolnej i koordynującej w ramach szkoły SUKCES co ma na celu zagwarantowanie Państwu najwyższej jakości naszych usług i ciągłego doskonalenia oferty;

7) możecie Państwo uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do naszej szkoły. W tym celu prosimy

o kontakt z sekretariatem szkoły;

8) przekazane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ukończenia przez ucznia edykacji  w naszej szkole  – co umożliwia otworzenie historii nauki i programów nauczania w przypadku powrotu naszego ucznia do szkoły. Nie dłużej niż 5 lata po upływie tego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych a dane papierowe – zniszczone;

9) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie przez nas danych w trakcie świadczenia usług może jednak wiązać się z brakiem możliwości prawidłowego świadczenia przez nas usług edukacyjnych;

10) macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie podanych przez Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO);

11) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas będzie brak możliwości świadczenia usług lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych;

12) ani my, ani żaden podmiot, któremu zostaną powierzone podane przez Państwa dane osobowe nie stosuje profilowania w rozumieniu RODO ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji opartych na profilowaniu;

13) wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do aplikacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich.

bottom of page