top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" Sp. z o. o., oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej dla klas 0-4 oraz dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej dla klas 5-8.

2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

3. Materiały dydaktyczne

3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów.

3.2. Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać
we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze zniżką.

3.3. Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały rok z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis, a dla osób, które uiszczą opłatę półroczną podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50% ( dotyczy osób, które uczęszczają na zajęcia od początku roku).

3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. udostępnia we własnym zakresie.

4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć

4.1. Nieobecność ucznia

·W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy.

·W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania lub podobnym.

- Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomóc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie spotkania z lektorem.

4.2. Nieobecność całej grupy

·W przypadku planowanej nieobecności CAŁEJ GRUPY spowodowanej przez niespodziewane okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie planowania harmonogramu zajęć w danym miesiącu, (np. wycieczka całej klasy do kina lub muzeum), grupa  zobowiązana jest powiadomić o tym do godziny 17.30 poprzedniego dnia roboczego. Fakt ten zobowiązany jest zgłosić rodzic dziecka w sekretariacie szkoły SUKCES osobiście lub telefonicznie.

·W przypadku takiego powiadomienia firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustalenia terminu odrobienia tychże zajęć

·Jeśli szkoła SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. nie zostanie powiadomiona o nieobecności grupy, zajęcia nie zostaną odrobione ani nie zostanie zwrócony za nie koszt.

4.3. W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, Sp. z o. o. lekcje będą odrabiane
w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)

5.1. W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.2. Rodzic, który nie chce aby jego dziecko brało udział w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.

6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty

Przy obliczaniu i wpłacaniu wynagrodzenia obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe.

6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 5-8 osobowej to 39 zł / 45 min

Koszt jednej godziny zegarowej w grupie 5-8 osobowej to 52 zł / 60 min

6.2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, firma  ma prawo ją rozwiązać  lub połączyć  z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy Firma Sukces– Szkolenia Językowe Sp. z o. o. zwraca pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

6.3. Zniżki:

Zniżki obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności  -do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!

 Zniżka półroczna i roczna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

·Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo) lub za uczęszczanie na dwa języki

·Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

·Zniżka półroczna -  5% rabatu dla osób opłacających pół roku z góry + podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50% (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku szkolnego)

·Zniżka roczna  - 5% rabatu dla osób opłacających cały rok z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis ( dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku szkolnego)

·Zniżka za dowód – zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

·Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)

  1. Miesięczna opłata za przy prowadzanie i odprowadzanie dzieci  na zajęcia wynosi:

30 zł w SP 1 w Ząbkach,

30 zł w SP 4 w Ząbkach

30 zł w SP 3 w Ząbkach

30 zł w SP 6 w Ząbkach

i jest niezależna od liczby zajęć w miesiącu.

6.4. Płatność miesięczna odbywa się w 9 lub 10 równych ratach (w zależności od tego czy zajęcia rozpoczynają się we wrześniu czy w październiku) na podstawie wcześniej ustalonej liczby zajęć dydaktycznych.

6.5. Pierwszą opłatę należy uiścić w ciągu trzech dni, począwszy od pierwszych odbytych zajęć. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.  Płatność półroczna i roczna powinna być dokonana do 7 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

6.6. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe Sp. z o. o.

7. Rezygnacja
7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez  rodzica lub opiekuna. 
7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.   
7.3. Obowiązuje 14-dniowy okres wypowiedzenia.
7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty miesięcznej, skutkuje koniecznością opłacenia odbytych zajęć w danym miesiącu + zajęć przypadających w 14-dniowym okresie wypowiedzenia oraz opłaty administracyjnej w wysokości 50 zł. 
- W przypadku nadpłaty, po rozliczeniu płatności Firma Sukces dokonuje zwrotu na konto bankowe klienta. 
- W przypadku niedopłaty, po wysłaniu ponownego rozliczenia płatności na adres mailowy klienta, płatność należy uiścić w terminie 3 dni. 
7.5. Rezygnacja w przypadku opłaty półrocznej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki. 
7.6. Rezygnacja w przypadku opłaty rocznej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki. 

8. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem,  że uczeń pozytywnie zaliczy test końcowy.

9. SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

·Firma ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej wyłącznie po wykupieniu abonamentu na przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci,

·Dzieci mające wykupiony abonament mają obowiązek czekać na opiekuna w wyznaczonym miejscu oraz stosować się do jego poleceń i zasad bezpieczeństwa.

10. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o o tychże zmianach.

bottom of page