top of page

REGULAMIN ZAJĘĆ GRUPOWYCH DLA DZIECI

1. Firma „SUKCES - Szkolenia Językowe" Sp. z o. o., oferuje zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego, które odbywają się dwa razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej dla klas 0-4 oraz dwa razy w tygodniu po godzinie zegarowej dla klas 5-8.

2. Firma Sukces zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która dokona wszelkich starań, aby nauczanie języków obcych odbywało się rzetelnie i profesjonalnie.

3. Materiały dydaktyczne

3.1. Lektorzy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. korzystają z podręczników oraz zeszytów ćwiczeń, a także z innych uzupełniających materiałów.

3.2. Uczniowie zobowiązani są do zakupu podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Zakupu można dokonać
we własnym zakresie lub w siedzibie firmy ze zniżką.

3.3. Dla osób, które  uiszczą opłatę za cały rok z góry, oferujemy podręcznik i ćwiczenia gratis( dotyczy osób, które uczęszczają na zajęcia od początku roku).

3.4. Pozostałe materiały dydaktyczne firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. udostępnia we własnym zakresie.

4. Nieobecności oraz odwoływanie zajęć

4.1. Nieobecność ucznia

·W przypadku absencji ucznia firma nie zwraca pieniędzy.

·W miarę możliwości stracona lekcja może być odrobiona w innej grupie o takim samym poziomie zaawansowania.

  1. Firma Sukces zobowiązuje się do przekazania uczniowi materiałów wykorzystanych w czasie zajęć oraz bezpłatnych konsultacji z lektorem. Konsultacje mają  na celu  pomóc osobom nieobecnym na zajęciach lub chcącym nadrobić braki w realizowanym materiale . Nie mają one jednak formy indywidualnych lekcji. Są  to krótkie spotkania z lektorem.

  2. Dla dzieci, które potrzebują pomocy w przyswojeniu materiału z lekcji lub chcą dobrze przygotować się do klasówki, firma SUKCES organizuje także bezpłatne ogólnodostępne dyżury lektorów.  

4.2. Nieobecność całej grupy

·W przypadku planowanej nieobecności CAŁEJ GRUPY spowodowanej przez niespodziewane okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę w czasie planowania harmonogramu zajęć w danym miesiącu, (np. wycieczka całej klasy do kina lub muzeum), grupa  zobowiązana jest powiadomić o tym do godziny 17.30 poprzedniego dnia roboczego. Fakt ten zobowiązany jest zgłosić rodzic dziecka w sekretariacie szkoły SUKCES osobiście lub telefonicznie.

·W przypadku takiego powiadomienia firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. zobowiązuje się do ustalenia terminu odrobienia tychże zajęć

·Jeśli szkoła SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o. nie zostanie powiadomiona o nieobecności grupy, zajęcia nie zostaną odrobione ani nie zostanie zwrócony za nie koszt.

4.3. W przypadku odwołania zajęć z winy firmy SUKCES – Szkolenia Językowe, Sp. z o. o. lekcje będą odrabiane
w innym terminie lub koszt zostanie przeniesiony na następny cykl rozliczeniowy, a w razie takiej niemożliwości zostanie zwrócony.

5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zajęcia zdalne)

5.1. W przypadku ogłoszenia epidemii, pandemii, stanu wyjątkowego itp. co wiąże się z zamknięciem szkół i zawieszeniem zajęć stacjonarnych, Firma SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. automatycznie przechodzi ze wszystkimi uczniami na naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5.2. Rodzic, który nie chce aby jego dziecko brało udział w takiej formie nauki, jest zobowiązany zgłosić ten fakt osobiście telefonicznie lub mailowo do sekretariatu biura SUKCES Szkolenia Językowe Sp. z o.o. do siedmiu dni od ogłoszenia zamknięcia szkół.

 

6. Zasady dokonywania płatności oraz rabaty

Przy obliczaniu i wpłacaniu wynagrodzenia obowiązują miesięczne okresy rozliczeniowe.

 

6.1. Koszt jednej godziny lekcyjnej w grupie 4-7 osobowej to 34 zł / 45 min

Koszt jednej godziny zegarowej w grupie 4-7 osobowej to 45 zł / 60 min

6.2. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kursu liczby osób w grupie poniżej minimalnej liczby, firma  ma prawo ją rozwiązać  lub połączyć  z inną grupą na tym samym poziomie zaawansowania. W przypadku rozwiązania grupy Firma Sukces– Szkolenia Językowe Sp. z o. o. zwraca pieniądze za niezrealizowane zajęcia.

 

6.3. Zniżki:

Zniżki obowiązują tylko w przypadku terminowego regulowania płatności  –

           do 10 każdego miesiąca, w  którym odbywa się nauka!

           Zniżka semestralna do końca miesiąca, w którym rozpoczęły się zajęcia.

·Zniżka rodzinna - 10% rabatu dla członków rodziny (rodzic lub rodzeństwo) lub za uczęszczanie na dwa języki

·Zniżka za kontynuację – 5% rabatu dla osób kontynuujących naukę w naszej szkole

·Zniżka semestralna -  5% rabatu dla osób opłacających cały semestr z góry + podręcznik i ćwiczenia z rabatem 50% (dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku)

·Zniżka roczna  - 5% rabatu dla osób opłacających cały rok z góry + podręcznik i ćwiczenia gratis ( dotyczy osób, które uczestniczą w zajęciach od początku roku)

·Zniżka za dowód – zniżka 7% dla osób zameldowanych w Ząbkach

·Zniżki nie sumują się (klient może wybrać tylko jedną z nich)

  1. Miesięczna opłata za przy prowadzanie i odprowadzanie dzieci  na zajęcia wynosi:

20 zł w SP 1 w Ząbkach,

20 zł w SP 4 w Ząbkach

20 zł w SP 3 w Ząbkach

20 zł w SP 6 w Ząbkach

i jest niezależna od liczby zajęć w miesiącu.

 

6.4. Kaucja - opłata o równowartości trzech zajęć.

·Kaucję wpłaca się podczas uiszczania pierwszej opłaty za zajęcia.

·Kaucja nie podlega zwrotowi w postaci pieniędzy, jest ona  wykorzystana podczas ostatnich trzech zajęć w roku szkolnym lub jest opłatą za ostatnie trzy zajęcia licząc od momentu  rezygnacji.

·Kaucja ma na celu zabezpieczenie  zarówno interesu firmy SUKCES, jak i jej klientów w sytuacjach, kiedy grupę opuszcza jeden lub więcej z jej uczestników.

·Klienci, którzy opłacą naukę za cały semestr nie podlegają wymogowi uiszczenia kaucji.

6.5. Wysokość opłaty za dany miesiąc uzależniona jest od liczby zajęć. Liczba zajęć w danym miesiącu uzależniona jest od ilości dni roboczych tygodnia w tym miesiącu, na które zaplanowane są zajęcia, np. jeśli zajęcia odbywają się w poniedziałki i środy, a w miesiącu październiku tychże dni jest 8, za tyle zajęć należy uiścić opłatę.

6.6. Comiesięczne płatności powinny być dokonywane do 10-tego każdego miesiąca, w którym odbywają się zajęcia.  Płatność semestralna powinna być dokonana do 14 dni od momentu rozpoczęcia nauki.

6.7. Opóźnienie w uregulowaniu opłaty za kurs  przekraczające umówiony  termin o 14 dni powoduje zawieszenie procesu kształcenia do czasu uregulowania należności, chyba że termin płatności zostanie przesunięty za zgodą firmy SUKCES - Szkolenia Językowe Sp. z o. o.

7. Rezygnacja

7.1. Rezygnacja z zajęć wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub ustnej jedynie w sekretariacie firmy SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o (sekretariat czynny jest od pon. do pt 10-18) i może być dokonana tylko przez  rodzica lub opiekuna.

7.2. Lektorzy nie są upoważnieni do przyjmowania rezygnacji.

7.3. Rozliczenie opłat za naukę odbywa się miesięcznie, stąd rezygnacja w trakcie miesiąca skutkuje koniecznością opłacenia wszystkich zajęć przypadających na dany miesiąc, z odliczeniem wpłaconej kaucji.

7.4. Rezygnacja w przypadku opłaty semestralnej skutkuje ponownym rozliczeniem zajęć na tych samych zasadach, co w przypadku rozliczenia miesięcznego, a więc oznacza utratę 5 % zniżki oraz konieczność uiszczenia opłaty za podręczniki.

8. Po zakończeniu cyklu nauki firma SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o zobowiązuje się do wydania świadectwa ukończenia nauki na danym poziomie pod warunkiem,  że uczeń pozytywnie zaliczy test końcowy.

9. SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć.

·Firma ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej wyłącznie po wykupieniu abonamentu na przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci,

·Dzieci mające wykupiony abonament mają obowiązek czekać na opiekuna w wyznaczonym miejscu oraz stosować się do jego poleceń i zasad bezpieczeństwa.

10. W przypadku zmian numeru kontaktowego i/lub adresu e-mail rodzic/opiekun dziecka zobowiązany jest poinformować firmę SUKCES – Szkolenia Językowe Sp. z o. o o tychże zmianach.

Podpisując regulamin akceptuję warunki zajęć i zobowiązuję się do jego przestrzegania  wyrażam zgodę na przechowywanie moich danych osobowych, zebranych w trakcie rekrutacji, dla celów realizacji programu nauczania, archiwizacji oraz wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć, imienia i nazwiska mojego dziecka na stronie internetowej lub w innych materiałach promocyjnych. Administratorem danych jest „SUKCES Szkolenia Językowe” Sp. z o. o. Mają Państwo prawo wglądu do swoich danych  oraz ich poprawiania w przypadku gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

bottom of page